سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
عضو هیات مدیره و امنا 
1376/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
نشریه پژوهش های قرآنی 
مدیر مسوول 
1374/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
نشریه پگاه 
مدیر مسئول و سردبیر 
1378/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
نشریه حوزه 
مدیر مسئول و سردبیر 
1383/07/01 
 
اجرائی