مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سیدعباس
نام خانوادگی:صالحی
نخصص ها:فقه و اصول ، فلسفه ، علوم قرآنی

زندگی نامه

از سال 1351 وارد حوزه علمیه مشهد شدم . دروس مقدماتی ، سطوح مقدماتی و عالی را در حوزه علمیه مشهد گذراندم . از سال 60 به حوزه علمیه قم عزیمت کردم و دروس خارج را تا سال 68 در آن حوزه گذرانیده مجددا به مشهد عزیمت داشته و در دروس خارج اساتید مشهد ادامه تحصیل دادم و در سال 76 مجددا به حوزه علمیه قم مراجعت تحصیلی و علمی داشتم .
دروس مقدماتی را در مدرسه آقای موسوی نژاد و دروس سطح را در خدمت آقایان حضرات صالحی ، مدرسی و فلسفی گذراندم . در حوزه علمیه قم از دروس حضرات آیات وحید خراسانی، شیخ جواد تبریزی بهره مند شدم . پس از عزیمت از مشهد در دروس حضرات آیات زنجانی و علم الهدی شرکت کرده ام .
در مباحث فلسفی از حضرات اساتید ابراهیمی دینانی ، انصاری شیرازی و حسن زاده آملی بهره بردم .
از ابتدای ورود در حوزه ، فعالیت های تدریس داشته ام از جمله مکرر اصول فقه ، شرح لمعه ، معالم و مکاسب را تدریس کرده ام .
در سال 67 ـ 65 سردبیر مجله حوزه و در سال 76 ـ 73 مسئول دفتر تبلیغات اسلامی خراسان بوده ام . از سال 76 تا کنون در سه دوره متوالی عضو هیات مدیریه دفتر تبلیغات اسلامی (و سپس عضو هیات امنای آن) بوده ام .
از سال 76 مدیر مسوول نشریه پژوهش های قرآنی و از همان سال عضو هیات تحریریه نشریات فقه اهل بیت و کاوش فقه در فقه اهل بیت بوده ام .
هم چنین از سال 78 مدیر مسوولی و سردبیری نشریه پگاه را بر عهده داشته ام که تا کنون 176 شماره از آن منتشر شده است .
از سال 61 در مجله حوزه به عنوان یکی از نویسندگان آن مشغول به فعالیت بوده ام همچنین از همکاران تفسیر راهنما از ابتدای فعالیت تا مراحل پایانی آن بوده ام ضمنا در پاره ای از پروژه ها و فعالیت های علمی ، در مدیریت و یا در طراحی آن نقش هایی داشته ام چون : کاربرد دانش اصول در فقه و ...